Obsah

 

Mateřská škola Dnešice

.

 

                                      Představení mateřské školy
 
              Jednotřídní, vesnická mateřská škola Dnešice se nachází asi 20 km jižně od Plzně. Od roku 2001 je v nově zrekonstruované, jednopatrové budově. Samostatným právním subjektem byla jako příspěvková organizace zřízená obcí Dnešice dne 1. 1. 2003. Prostory mateřské školy v přízemí jsou využity pro účely kuchyně, ředitelny a sociálního zařízení. Kuchyně je prostorná, dobře vybavená a plně vyhovuje požadavkům vyhlášky 107 a 108 ministerstva zdravotnictví. Samostatná třída společně s hernou, sociálním zařízením a šatnou se rozkládá v podkroví, které poskytuje netradiční řešení celého prostoru. Jak třída i herna umožňují členění do koutků a zároveň poskytují dostatek místa pro spontánní pohybové aktivity dětí. K těmto činnostem mohou děti využívat nejrůznější náčiní a nářadí - žebřiny, lavičky, trampolínu, bednu houpačky, košíkovou a lana. Hračky a pomůcky jsou umístěny v dosahu a dohledu dětí a tak jsou volně zpřístupněny všem věkovým skupinám. Velkým kladem k otužování dětí přispívá infrasauna. Budova je kompletně vytápěna plynovým topením umožňující regulaci teploty ve všech prostorách. Pro pohybové aktivity slouží menší zahrada s novými herními prvky a pískovištěm. Další možností pro pohyb je fotbalové hřiště a blízkost rozsáhlého lesního porostu.
 
                

                                                

                                                  .

 
              Koncepce školy - Zdravá mateřská škola a její filozofie
 
                V naší mateřské škole jsme se rozhodli pracovat podle programu „ Mateřská škola podporující zdraví“, který je garantován MZ a MŠMT. Filozofií tohoto programu je podporovat zdraví v jeho holisticko- interakčním pojetí. To znamená, že zdraví jednotlivce považuje za výslednici vzájemných vztahů /interakcí/ jeho zdraví tělesného, duševního, sociálního a vzájemných vztahů zdraví jednotlivce a komunity, jednotlivce a světa ve smyslu  
společenském i přírodním. Chápe, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie.
Na základě nového systému RVP PV si mohou mateřské školy vytvářet své vlastní programy, které napomáhají zvyšovat autonomii školy. Plánování výchovně vzdělávací práce vychází z principů a zásad školy podporující zdraví. Pro realizaci tohoto programu jsou rozhodující dva principy- „Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa“ a „Rozvíjení komunikace a spolupráce“.
Cíle vzdělání v naší mateřské škole jsou orientovány k dítěti a směřují k tomu, aby děti získaly dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Každé dítě je vnímáno jako jedinečná bytost, která má své individuální možnosti a své potřeby. Dítě má tudíž právo projevovat se jako osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Z toho vyplývá, že základním předpokladem našeho výchovného působení je láska a úcta k osobnosti každého dítěte, bez ohledu na jeho přednosti či nedostatky. Díky takovému přístupu lze vytvářet vztah podporující partnerství. Cílem je poskytnout dítěti pomoc při vytváření vztahu k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu.
Předškolní vzdělávání končí zařazením dítěte do povinného vzdělávání. Příprava na toto vzdělávání představuje stálou, samozřejmě pro dítě důležitou, a proto nezbytnou součást naší práce. Nespočívá však ve vyrovnání výkonů dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí, to znamená, že každému dítěti předškolního vzdělávání vytváří takové podmínky, aby dosáhlo úrovně rozvoje a výsledku učení, které optimálně odpovídají jeho osobním možnostem. Vzdělání bude proto založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a jejich individuálním postupu v učení. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.