Obsah

  • Sběrné místo

.                                    . 

                                   Připomínáme občanům,

 

že níže vyjmenovaný a vytříděný odpad se ukládá na sběrné místo za hasičskou zbrojnicí ve Dnešicích, do kterého je možno odkládat odpad od občanů - Dnešice a Černotín. Na základě písemné smlouvy ho mohou využít i osoby produkující odpad ze své činnosti při podnikání.

Seznam odpadu podle třídění :

1) plasty- zbavené příměsí (hadry, železo, náplně apod.) - prosíme sešlápnout, pytle     

                                                      na plasty možno vyzvednout ve sběrném dvoře

2) papír - svázaný v balících nebo pytlích (bez příměsí suchý a čistý)

3) železný šrot - zbavený hadrů, plastů a pod.

4) odpady ze zeleně - tráva, listí a větve do délky 50 cm bez příměsí v množství do 2 m3

5) objemný komunální odpad - nábytek v demontovaném stavu, koberce, židle, křesla a pod. co se nevejde do popelnice

6) textilie, oděvy, šaty a obuv zdravá - pouze čisté a suché (neznečištěné od olejů a barev)

7)  pneumatiky - kolo, moto, auto osobní bez disků

8)  tetrapak (složená krabice např.od mléka, džusu, vína apod.) - svázat do balíku

9) elektrozařízení ledničky,mrazáky,televize,rádia,vysavače,počítače,žehličky,videa

10) nebezpečné složky odpadu :    a) olejové akumulátory

                                                              b) léky

                                                              c) zářivky a výbojky (možno i na Obecním úřadu)

                                                              d) suché baterie a články

                                                              e) použité oleje v uzavřených nádobách

                                                              f ) olejové, vzduchové filtry a textilie od olejů a barev

 

Na sběrné místo nelze ukládat :

- suť, uhynulá zvířata, výrobky s nebezpečím výbuchu (munice, střelný prach a pod)

 

Provozní doba       středa  od 15,00 - 17,00 hod             POZOR ZMĚNA! prosinec - únor 15,00 - 16,30 hod

                                        sobota od   9,00 - 11,00 hod             POZOR ZMĚNA! prosinec - únor 10,00 - 11,00 hod

 

12) sklo barevné do zelených kontejnerů a sklo bílé do bílých kontejnerů umístněných v obci

 

 

Připomínáme,že nebudou odvezeny odpady,které nepatří na sběrné místo a které nebudou vytříděné.Odkládání odpadů mimo místo tomu určené se podle zákona o odpadech bere jako přestupek,za který je možné uložit pokutu !

Tříděním odpadů a ukládáním na místa k tomu určená přispíváte k čistotě své obce a okolí.

Všem občanům, kteří tak činí, děkuje Obecní úřad Dnešice                                        .                                .